Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Starostka paní MVDr. Barbora Jelonková

Poslední změna: Neděle 04.01.2015 17:37
Starostka

jelonkova


starostka

599410002

727984817

22 / Slezská Ostrava, Těšínská 35

MVDr. Barbora Jelonková

Zastupitelstvo MOb Slezská Ostrava svěřuje starostce zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti takto:

 • zastupování městského obvodu navenek;
 • informování veřejnosti o činnosti městského obvodu;
 • zabezpečování úkolů volebního orgánu podle zvláštních zákonů
 • zřizování zvláštních orgánů pro výkon přenesené působnosti v případech stanovených zvláštními zákony, jmenování a odvolávání jejich členů;
 • zajišťování úkolů na úsecích:
  • integrovaného záchranného systému,
  • krizového řízení,
  • hospodářských opatření pro krizové stavy, v rozsahu svěřeném městskému obvodu Obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č.11/2000, Statutu města Ostravy, v platném znění;
 • odpovědnost vedoucího orgánu veřejné správy za zavedení, organizování, řízení a zajišťování přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), včetně odpovědnosti za vyhotovení roční zprávy o výsledcích finančních kontrol orgánů samosprávy městského obvodu a její předložení v předepsaném rozsahu a v určeném termínu primátorovi;
 • předkládání žádostí o vydání souhlasu nebo stanoviska v případech stanovených Obecně závaznou vyhláškou města Ostravy č. 11/2000 Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, orgánům města na základě předchozího projednání v zastupitelstvu, popř. v radě městského obvodu podle příslušné pravomoci;
 • bezodkladné zasílání informací primátorovi o ohlášení, zahájení (příp. průběhu) kontroly vykonávané vnějšími kontrolními orgány na městském obvodu a odpovědnost za předání veškerých výsledků (včetně kopií protokolů, zpráv, zápisů apod.) z těchto kontrol primátorovi;
 • odpovědnost za podání informace primátorovi o přijatých opatřeních městského obvodu k odstranění zjištěných nedostatků, a to současně s usnesením příslušného orgánu městského obvodu, nejpozději však do 30 dnů ode dne projednání výsledků kontroly s kontrolním orgánem;
 • spolupráce s Policií ČR a městskou policií při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
 • na úseku investičního odboru

Zastupitelstvo MOb Slezská Ostrava určilo, že starostku v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává svou funkci zastupuje, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostce, místostarosta zabezpečující úkoly na úseku financí a rozpočtu, školství a kultury, informačních technologií a bezpečnosti, pan Ing. Roman Goryczka

Zastupitelstvo MOb Slezská Ostrava určilo, že v době nepřítomnosti starostky a místostarosty, který zastupuje starostku v době jeho nepřítomnosti podle bodu 1), zastupuje starostku a místostarostu v tomto pořadí paní Ing. Ivona Vaňková, pan Rudolf Ficek a pan Mario Lyčka

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »