Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Radnice

Změna jména a příjmení, zpětvzetí příjmení po rozvodu manželství

Poslední změna: Pondělí 12.03.2012 12:43 by slezsk109

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Změna jména a příjmení, zpětvzetí příjmení po rozvodu manželství

 2. Základní informace k životní situaci

  Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost může podat:

  • občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana České republiky,
  • fyzická osoba, která není občanem České republiky, má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.

  Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů.

  Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

  Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podejte písemnou žádost o změnu jména nebo příjmení na příslušný úřad.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad příslušný dle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v České republice; u nezletilého dítěte matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu.

  V případě, že u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není, rozhoduje Úřad městské části Praha 1.

  Jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno nebo příjmení, které má být změněno, zapsáno.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Matrika, odbor vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
  Těšínská 138/35, přízemí dv. č. 4
  716 00  Ostrava-Slezská Ostrava

  Úřední hodiny:

  pondělí a středa  
  8:00–11:30     12:30–17:00
  čtvrtek
  8:00–11:30     12:30–14:30
  Bc. Martina Božková
  referent agendy matriky
  599410079 4 / Slezská Ostrava, Těšinská 35
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Na úřadě předložte písemnou žádost, která obsahuje:

  • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele,
  • rodné číslo,
  • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
  • jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
  • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto osoby,
  • údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte,
  • odůvodnění.

  K žádosti musí být přiložen:

  • rodný, popřípadě oddací list žadatele, nebo rodný list nezletilého dítěte,
  • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,
  • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,
  • doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky (např. občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu),
  • doklad o státním občanství (tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství České republiky, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství České republiky uveden),
  • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území České republiky, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta),
  • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen, nebo příjmení,
  • jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas.

  Při zápisu manželství uzavřeného na území cizího státu Úřad městské části Brno-střed, oddělení zvláštní matriky, na základě žádosti občana uvede jeho příjmení i příjmení jeho manžela v podobě uvedené na cizozemském matričním dokladu nebo dokladu totožnosti anebo v potvrzení cizího státu. Tímto postupem zapíše zvláštní matrika i manželství, které bylo uzavřeno na území cizího státu přede dnem 1. července 2012 (§ 70 odst. 5 a 6 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Žadatel uhradí správní poplatek ve výši 100 Kč:

  • při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného,
  • při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (např. pokud je žádost o užívání dřívějšího příjmení podána déle jak jeden měsíc od právní moci rozsudku o rozvodu manželství),
  • při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

  Při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech uhradí žadatel správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

  Poplatek se platí v hotovosti před provedením úkonu, tzn. před vydáním rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen, nebo příjmení.

  Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.

  Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá také jen jeden poplatek.

  Osvobození od poplatku:

  Oznámení o zpětvzetí příjmení po rozvodu

  Osvobozena od poplatku je změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena kterémukoli matričnímu úřadu do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

  Osvobozena od poplatku je změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

  Osvobozena od poplatku je změna jména, popřípadě jmen, a příjmení fyzické osoby, která je státním občanem České republiky a současně státním občanem jiného členského státu Evropské unie, na podobu, jakou jí umožňuje užívat právo a tradice druhého členského státu.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

  Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popř. do 60 dnů, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen, nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, případně  průkazu o povolení k pobytu pro cizince.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  27.10.2017

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »