Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Povolování kácení stromů

Poslední změna: Středa 30.11.2011 16:22 by slezsk109

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Povolování kácení stromů

 2. Základní informace k životní situaci

  Povolování kácení dřevin upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

  Samotný proces povolování kácení stromů je řešen ve správním řízení s příslušným orgánem ochrany přírody, v jehož správním obvodu se nacházejí předmětné dřeviny.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  1. vlastník(ci) pozemku – v případě více spoluvlastníků žádost  podávají všichni současně   nebo

  2.nájemce(ci) pozemku se souhlasem vlastníka – v případě více nájemců žádost podávají všichni současně a doloží kopií nájemní smlouvy  nebo

  3. jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém se dřeviny rostoucí mimo les, nacházejí.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3  zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, nevyžaduje u dřevin, splňují-li charakteristiku uvedenou   v § 8 odst. 2 Vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., tj. pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2 pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

  1. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem.
  2. Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.
  3. Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.
  4. Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.
  5. Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem nedovolené zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu, náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, náležitosti oznámení o kácení dřevin a období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí.

  Dle § 77 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb. Magistrát města Ostravy, odbor životního prostředí, ve svém správním obvodu, nejde-li o zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma, přijímá oznámení o kácení dřevin a rozhoduje o pozastavení, omezení či zákazu kácení dřevin podle § 8 odst. 2 a 4 zákona č. 114/1992 Sb. Tyto situace nejsou v kompetenci Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Správní řízení o povolení kácení dřevin je zahájeno na základě podané písemné žádosti.

  Žádost musí obsahovat údaje o žadateli uvedené v ust. § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a náležitosti dle § 8 odst. 3 vyhlášky MŽP  č. 395/1992 Sb., v platném znění, konkrétně:

  • jméno a adresu žadatele,
  • označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
  • doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele, k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
  • specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,
  • udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
  • zdůvodnění žádosti.

  Je vhodné, aby žadatel do žádosti uvedl: telefonický kontakt pro následné dohodnutí místního šetření a operativnější urychlení vyřízení žádosti, dále datum narození a případné vzdání se práva na účasti při dokazování dle ust. § 51 odst. 2 správního řádu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů, Těšínská 35, 710 16, Slezská Ostrava (pouze dřeviny rostoucí v katastrálních územích Slezská Ostrava, Antošovice, Koblov, Hrušov, Heřmanice, Muglinov, Kunčice n. Ostravicí a Kunčičky)

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Slezská Ostrava, odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů, v budově na nám. J. Gagarina č. 4, 2. patro, kancelář č. 310.

  Ing. Pavel Dostál
  referent agendy ochrany přírody
  599410423 310 / Slezská Ostrava, Náměstí J. Gagarina 4
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Viz bod 7.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o povolení kácení dřevin (doc, 75.5 kB)

  Je možno využít návrh formuláře, který je k dispozici na webových stránkách (viz výše), případně je možno se obrátit na příslušného referenta, který pomůže žádost sestavit.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatku.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  V jednoduchých věcech rozhodne orgán státní ochrany přírody bezodkladně. V ostatních případech rozhodne do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Vlastník pozemku pokud není žadatelem,  případně další dotčené osoby a občanská sdružení.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, např. při urychleném odstraňování nedostatků a vad na žádosti.

  Umožnění přístupu k dřevinám pro provedení  jejich vyhodnocení z hlediska  funkčního a estetického významu.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronická podatelna úřadu městského obvodu

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  dle ust. § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, může účastník řízení podat proti vydanému rozhodnutí ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu města Ostravy, podáním učiněným u statutárního města Ostravy,  Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, odboru technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  U fyzických osob mohou být sankce až 30 000,-- Kč (§ 87 zákona č. 114/1992 Sb.), u právnických osob nebo fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti mohou být sankce uloženy až do výše 2 000 000,-- Kč (§ 88 zákona č. 114/1992 Sb.), pokud zákon nestanoví jinak.

  Při nesplnění stanovených podmínek vyplývajících z rozhodnutí o povolení kácení dřevin (např. neprovedení uložené náhradní výsadby), je záležitost řešena Magistrátem města Ostravy, odborem ochrany životního prostředí, v jehož kompetenci je také udělování finančních postihů.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  U vedoucí odboru technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů nebo vedoucí oddělení komunálních služeb.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  V případě zjištění havarijních stromů (bezprostředně ohrožující své okolí) kontaktovat  vedoucí oddělení zeleně a čištění na tel. 599410084, případně integrované bezpečnostní centrum na lince 950 730311, či nouzovou linku 112

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  05.01.2015

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »