Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Poslední změna: Pátek 27.02.2015 08:48 by slezsk109

Povinně zveřejňované informace

 1. I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

  -

 2. 1. Název

  Statutární město Ostrava - městský obvod Slezská Ostrava

 3. 2. Důvod a způsob založení

  Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, byl konstituován na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako městský obvod statutárního města, jehož území se člení na městské obvody. Současně městský obvod Slezská Ostrava jako organizační jednotka města plní některé funkce obce s rozšířenou působností. Samostatnou působnost Statutárního města Ostravy, tedy i městského obvodu Slezská Ostrava, jako veřejnoprávní korporace, vymezuje ust. § 35, Díl 1, Hlava II, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Na základě obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, je území města členěno na 23 městských obvodů. Řízení města probíhá na 2 úrovních . První tvoří zastupitelstvo města, rada města a primátor, druhou tvoří zastupitelstva, rady a starostové městských obvodů, tedy i zastupitelstvo, rada a starosta městského obvodu Slezská Ostrava.

  Volby do zastupitelstva obcí v Československu 1990 se konaly v Československu 23. a 24. listopadu 1990. Ustavující zasedání zastupitelstva se konalo dne 10.12.1990

 4. 4. Kontaktní spojení
  Sídlo úřadu: Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava
  Telefon ústředna: 595 225 111
  Fax: 599 410 226
  E-mail: posta@slezska.cz
  Datová schránka: 56zbpub
  Internet:

  www.slezska.cz

  www.slezskaostrava.cz

 5. 5. Bankovní spojení

  Česká spořitelna a.s.
  č.účtu: 19-1649322359/0800

 6. 6. IČ obce

  00845451

 7. 7. DIČ

  CZ00845451

 8. 8. Dokumenty

  Rozpočty MOb Slezská Ostrava : 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

  Střednědobý výhled rozpočtu

  Zprávy o výsledcích hospodaření MOb Slezská Ostrava : 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

  Rozpočtová opatření

 9. 9. Žádosti o informace
 10. 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Lze podat na podatelně Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava v úředních hodinách.

 11. 11. Opravné prostředky

  1. Pokud písemné žádosti nebylo třeba jen zčásti vyhověno, vydá o tom odbor nebo útvar interního auditu ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.
  2. Nestanoví-li zákon o informacích jinak, použije se správní řád:

  • a) pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti
  • b) pro odvolací řízení
  • c) v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení

  Dále se použijí ustanovení správního řádu o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a ust. § 178; v ostatním se správní řád nepoužije.
  3. Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti se podává na podatelnu či přímo odboru nebo útvaru interního auditu. Orgán, který rozhodnutí vydal, může o odvolání sám rozhodnout tak, že mu v plném rozsahu vyhoví. Nerozhodne-li v rámci autoremedury, předloží odvolání spolu se spisovým materiálem magistrátu města Ostravy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí orgánů městského obvodu jsou podle působnosti jednotlivé odbory magistrátu.
  4. Stížnost na postup poskytovatele při vyřizování žádosti o informace ve smyslu ust. § 16a zákona o informacích (dále jen "stížnost") se podává na podatelnu či na odbor nebo útvar interního auditu. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji vyřídit ihned, sepíše se o ní písemný záznam. Stížnost se spolu se spisovým materiálem předloží magistrátu města Ostravy do 7 dnů ode dne jejího podání, pokud v této lhůtě nebude stížnosti zcela vyhověno tím, že požadovaná informace nebo konečná licenční nabídka bude poskytnuta, nebo nebude-li vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti.
  O stížnosti rozhodují podle své působnosti jednotlivé odbory magistrátu.

 12. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 13. 14. Předpisy

  Zde najdete seznam důležitých právních předpisů.

 14. 15. Úhrady za poskytování informací
 15. 16. Seznam organizací
 16. 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zprávy: 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017

 17. 18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Odpovědi - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018

 18. 19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

  Licenční smlouva ve formátu WORD

 19. II. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

  V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje městský obvod Slezská Ostrava informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými odbory úřadu městského obvodu Slezská Ostrava.
  Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

  Rozsah a účel údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb.

  Osobní údaje zpracovávané na jednotlivých odborech:

  ODBOR ÚŘADU

  POČET AGEND

  Odbor vnitřních věcí

  27

  Odbor technické správy budov

  11

  Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů

  12

  Odbor pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky

  5

  Odbor financí a rozpočtu

  14

  Odbor majetkové správy

  11

  Odbor školství a kultury

  10

  Odbor sociálních věcí

  4

  Odbor územního plánování a stavebního řádu

  5

  Útvar interního auditu

  4

  Odbor vnitřních věcí

  Účel zpracování osobních údajůSubjekt údajůRozsah osobních údajůKategorie příjemců osobních údajů
  Projednání materiálů v radě a zastupitelstvu MOb žadatel jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt orgány městského obvodu
  Vedení registru „Střet zájmů“ veřejný funkcionář titul, jméno a příjmení, datum narození, oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech, závazcích evidenční orgán, na základě žádosti každý občan
  Plnění úkolů volebního orgánu kandidáti, zmocněnec jméno a příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt, zaměstnání, státní občanství, politická příslušnost volební orgány, voliči
  Správní řízení účastníci řízení jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování účastníci řízení dotčené správní orgány
  Evidence stížností a petic odesílatel dokumentu jméno, příjmení, trvalý pobyt nejsou
  Příjem a evidence dokumentů odesílatel dokumentu jméno, příjmení, adresa odesílatele nejsou
  Vyvěšování dokumentů na úřední desce žadatelé jméno, příjmení, bydliště, datum narození, RČ veřejně přístupná informace všem občanům
  Evidence soudních řízení účastníci řízení jméno, příjmení, bydliště, příp. datum narození nejsou
  Kontrola a posouzení, případně vypracování  smluv (kroměPP) smluvní strany jméno, příjmení, datum narození nebo RČ, bydliště nejsou
  Gratulace novorozencům novorozenec jméno a příjmení, datum narození, bydliště nejsou
  Výpisy z Rejstříku trestů na žádost občana (CZECH POINT) žadatelé jméno a rodné příjmení, příjmení, datum narození, místo narození, státní občanství, číslo průkazu totožnosti pro potřebu občana k různému řízení
  Gratulace občanům starším 90 ti let jubilant jméno, příjmení, datum narození, bydliště nejsou
  Vystavení průkazu zaměstnancům zaměstnanec jméno, příjmení, fotka, pracovní zařazení navštěvované subjekty – instituce, úřady apod.
  Evidence členů zastupitaelstva zastupitel titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalý pobyt, tel. číslo, e-mail nejsou
  Vidimace a legalizace žadatel jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, číslo dokladu totožnosti nejsou
  Uchovávání a aktualizace druhopisů matričních knih a sbírek listin účastníci řízení údaje dle § 14, 20, 21 zák.č.301/2000 Sb., údaje obsažené v listinách dle § 8 odst.4 věty druhé a matričních knihách dle § 23 zák.č.301/2000 Sb. Ministerstvo vnitra, subjekt údajů, oblastní archiv, subjekt veřejné správy nebo jiná osoba v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy
  Zpracování osobních údajů při vydávání občanských průkazů držitelé OP údaje dle ust. § 17 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo vnitra, MMO
  Poskytování údajů z evidence občanských průkazů držitelé OP údaje vedené v  evidenci občanských průkazů Ministerstvo vnitra, subjekt údajů, subjekt   veřejné správy nebo jiná osoba (fyzická i právnická) v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo mezinárodní smlouvou
  Vzdělávání zaměstnanců zaměstnanec titul, jméno a příjmení, datum narození, místo narození, bydliště vzdělávací instituce
  Personální evidence zaměstnanců zařazených do ÚMOb  Slezská Ostrava) zaměstnanci osobní údaje související s personální evidencí zaměstnanců zaměstnavatel
  Platová evidence zaměstnanců zařazených do ÚMOb  Slezská Ostrava) zaměstnanci osobní údaje vztahující se ke zpracování platů zaměstnavatel
  Realizace výběrových řízení na obsazení volných pracovních míst v rámci ÚMOb  Slezská Ostrava)dle zákona o úřednících územních samosprávných celků uchazeč o zaměstnání přihlášený do výběrového řízení titul, jméno, příjmení, datum narození, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství (číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu v případě cizince), doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z evidence Rejstříku trestů (obsahuje rodné číslo), v případě funkcí vedoucích úředníků lustrační osvědčení zaměstnavatel
  Zajišťování a evidence preventivních lékařských zaměstnanců zařazených do magistrátu prohlídek v zařízení závodní preventivní péče zaměstnanci osobní údaje související s personální evidencí zaměstnanců kontrolní orgány
  Evidence odměn členů zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, členů výborů zastupitelstva MO a komisí rady MO členové zastupitelstva, členové výborů a komisí osobní údaje vztahující se ke zpracování odměny za výkon funkce poskytovatel odměny
  Ochrana archiválií, dle §35 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a na něj navazujících předpisů v platném znění. žadatel o nahlížení do archiválií jméno, příjmení, trvalý pobyt, číslo občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného osobního dokladu, téma a účel studia, případně název a sídlo právnické osoby, pro kterou žadatel téma zpracovává pro vnitřní potřebu
  Pronájem nebytových prosto za účelem voleb nájemce jméno, příjmení, datum narození, bydliště nejsou

  Vystavení poukazů, pokladních dokladů,

  uhrazení faktur
  ten koho se doklad týká jméno, příjmení, datum narození, bydliště nejsou

  zpět

  Odbor technické správy budov

  Účel zpracování osobních údajůSubjekt údajůRozsah osobních údajůKategorie příjemců osobních údajů
  Projednání materiálů v radě a zastupitelstvu MOb žadatel jméno a příjmení, datum narození, bydliště orgány městského obvodu
  Vzdělávání zaměstnanců zaměstnanec jméno a příjmení, datum narození, místo narození, bydliště vzdělávací instituce
  Platová evidence zaměstnanců odboru zaměstnanec osobní údaje vztahující se ke zpracování platů zaměstnavatel
  Obsazování bytového fondu, výměna zařizovacích předmětů, změny nájemních smluv žadatel jméno a příjmení, datum narození, bydliště nejsou
  Uzavření smlouvy o dílo dodavatel služby jméno a příjmení, datum narození, bydliště, RČ orgány městského obvodu
  Uzavření kupní smlouvy žadatel jméno a příjmení, datum narození, bydliště, RČ orgány městského obvodu
  Vystavení poukazů, okladních dokladů, uhrazení faktur ten koho se doklad týká jméno a příjmení, datum narození, bydliště nejsou
  Vystavení objednávky dodavatel jméno a příjmení, datum narození, bydliště orgány městského obvodu
  Provádění revizí  - hledisko PO nájemník jméno a příjmení, bydliště nejsou
  Evidence provedených oprav nájemník jméno a příjmení, bydliště nejsou
  Výpisy z rejstříků – Czech POINT žadatel jméno a příjmení, datum narození, bydliště, číslu průkazu totožnosti, státní občanství, místo narození pro potřebu občana k různému řízení

  zpět

  Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů

  Účel zpracování osobních údajůSubjekt údajůRozsah osobních údajůKategorie příjemců osobních údajů
  Projednání materiálů v radě a zastupitelstvu MOb žadatel jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt orgány městského obvodu
  Likvidace faktur, vymáhání pohledávek a náhrady škody, ten koho se doklad týká jméno a příjmení, datum narození, bydliště nejsou
  Podklady pro vyhotoví objednávek a smluv pro účely správy majetku dodavatel, nájemce jméno a příjmení, datum narození, bydliště dodavatel, nájemce
  Vzdělávání zaměstnanců zaměstnanci jméno a příjmení, datum narození, místo narození, bydliště vzdělávací instituce
  Zajišťování pohřbu bez pozůstalých zemřelý občan jméno a příjmení, datum narození, bydliště, datum úmrtí, rodné číslo nejsou
  Vedení evidence pošty odesílatel pošty jméno a příjmení, datum narození, bydliště nejsou
  Vydávání stanoviska jako dotčený orgán státní správy - komunikace žadatel jméno a příjmení, datum narození, bydliště účastníci řízení
  Silniční správní úřad pro místní a účelové komunikace, připojení k místní komunikaci, parkovací karty, výjimky z místní úpravy DZ a MK. žadatelé účastníci řízení jméno a příjmení, datum narození, bydliště, stav zdravotního postižení, rodné číslo žadatelé
  Výběr správních a místních poplatků žadatel jméno a příjmení, datum narození, bydliště nejsou
  Kontrola nakládání s odpady, s povrchovými vodami, chovatelské činnosti, týrání zvířat, výskytu plevelů a neudržovaných pozemků. Vydávání rybářských a loveckých lístků, udělování pokut dle § 58 zákona o obcích, vydávání stanoviska jako dotčený orgán státní správy. žadatelé, kontrolované osoby titul, jméno a příjmení, datum narození, bydliště, výpis z rejstříku trestů žadatelé, kontrolované osoby, dotčené orgány státní správy
  Vedení evidence zemřelých, uzavírání smluv o nájmu hrobových míst a výběr úhrady užívacího práva k hrobovému místu zemřelí, nájemci jméno a příjmení, datum narození, bydliště, datum úmrtí, rodné číslo nájemci
  Vydávání rozhodnutí o kácení dřevin mimo les, předepisování náhradní výsadby jako ekologickou újmu žadatelé, účastníci řízení jméno a příjmení, datum narození, bydliště, rodné číslo žadatelé, účastníci řízení

  zpět

  Odbor pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky

  Účel zpracování osobních údajůSubjekt údajůRozsah osobních údajůKategorie příjemců osobních údajů
  Projednání materiálů v radě a zastupitelstvu MOb žadatel jméno a příjmení, datum narození, bydliště orgány městského obvodu
  Vzdělávání zaměstnanců zaměstnanec jméno a příjmení, datum narození, místo narození, bydliště vzdělávací instituce
  Uzavření smlouvy o dílo dodavatel služby jméno a příjmení, datum narození, bydliště orgány městského obvodu
  Vystavení poukazů, okladních dokladů, uhrazení faktur ten koho se doklad týká jméno a příjmení, datum narození, bydliště nejsou
  Příjem a vedení korespondence odesilatel jméno a příjmení, datum narození, bydliště adresát

  zpět

  Odbor financí a rozpočtu

  Účel zpracování osobních údajůSubjekt údajůRozsah osobních údajůKategorie příjemců osobních údajů
  Projednání materiálů v radě a zastupitelstvu MOb žadatel jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt orgány městského obvodu
  Vzdělávání zaměstnanců zaměstnanec jméno a příjmení, datum narození, místo narození, bydliště vzdělávací instituce
  Projednávání materiálů ve finančním výboru žadatel, dotčená osoba jméno a příjmení, datum narození, bydliště finanční výbor
  Poskytnutí úvěru z účelového fondu oprav a modernizace obytných domů žadatel jméno a příjmení, datum narození, bydliště orgány městského obvodu
  Oběh účetních dokladů – realizace požadavků jednotlivých odborů ÚMOb ten, koho se doklad týká jméno a příjmení, datum narození, bydliště nejsou
  Vymáhání pohledávek, návrhy na exekuce, výzvy k součinnosti třetích osob dlužník jméno a příjmení, datum narození, bydliště, RČ orgány městského obvodu
  Výběr správního a místního poplatku plátce jméno a příjmení, datum narození, bydliště nejsou
  Příjem a vedení korespondence odesilatel jméno a příjmení, datum narození, bydliště adresát
  Hospodaření se svěřenými prostředky – dohody o hmotné zodpovědnosti zaměstnanec jméno a příjmení, datum narození, bydliště nejsou
  Přijímání nebo poskytování daru žadatel, poskytovatel jméno a příjmení, datum narození, bydliště orgány městského obvodu
  Uzavření smlouvy o neinvestiční účelové dotaci poskytovatel jméno a příjmení, datum narození, bydliště orgány městského obvodu
  Uzavírání smluv (kromě PP) smluvní partner jméno a příjmení, datum narození, bydliště, RČ smluvní partner
  Odepsání dluhu na nájemném nájemník jméno a příjmení, datum narození, bydliště orgány městského obvodu

  zpět

  Odbor majetkové správy

  Účel zpracování osobních údajůSubjekt údajůRozsah osobních údajůKategorie příjemců osobních údajů
  Projednání materiálů v radě a zastupitelstvu MOb žadatel jméno a příjmení, datum narození, bydliště orgány městského obvodu
  Vzdělávání zaměstnanců zaměstnanec jméno a příjmení, datum narození, místo narození, bydliště vzdělávací instituce
  Uzavření nájemní smlouvy žadatel jméno a příjmení, datum narození, bydliště, RČ orgány městského obvodu
  Uzavření smlouvy o výpůjčce žadatel jméno a příjmení, datum narození, bydliště, RČ orgány městského obvodu
  Uzavření kupní smlouvy žadatel jméno a příjmení, datum narození, bydliště, RČ orgány městského obvodu
  Uzavření darovací smlouvy žadatel jméno a příjmení, datum narození, bydliště, RČ orgány městského obvodu
  Uzavření směnné smlouvy žadatel jméno a příjmení, datum narození, bydliště, RČ orgány městského obvodu
  Uzavření smlouvy o věcném břemenu žadatel jméno a příjmení, datum narození, bydliště, RČ orgány městského obvodu
  Vedení účetní evidence k nájmům bytů a nebytových prostor nájemce jméno a příjmení, datum narození, bydliště, RČ nejsou
  Příprava materiálů k projednání v komisi bytové, komisi pro přípravu smluv a převod majetku žadatel jméno a příjmení, datum narození, bydliště orgány městského obvodu
  Vystavení poukazů, okladních dokladů, uhrazení faktur ten koho se doklad týká jméno a příjmení, datum narození, bydliště nejsou

  zpět

  Odbor školství a kultury

  Účel zpracování osobních údajůSubjekt údajůRozsah osobních údajůKategorie příjemců osobních údajů
  Projednání materiálů v radě a zastupitelstvu MOb žadatel jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt orgány městského obvodu
  Vystavení poukazů, pokladních dokladů, uhrazení faktur ten koho se doklad týká jméno a příjmení, datum narození, bydliště nejsou
  Vypracování smluv o nájmu nebytových prostor nájemce jméno a příjmení, datum narození, bydliště nájemce
  Pořízení kopie záznamů o úrazu dítěte, žáka, studenta dítě, žák, student jméno a příjmení, datum narození, bydliště souhrnná zpráva se poskytuje orgánu městského obvodu
  Pořízení seznamů žáků z dětských domovů navštěvujících ZŠ v MO Slezská Ostrava žáci dětských domovů jméno a příjmení, datum narození, bydliště nejsou
  Pořízení seznamů žáků majících trvalé bydliště v MO Slezská Ostrava, navštěvujících školy v jiných městských obvodech SMO žáci bydlící v MO Slezská Ostrava jméno a příjmení, datum narození, bydliště nejsou
  Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace ředitelé PO jméno a příjmení, výše platu členové rady
  Jmenování do funkce ředitele příspěvkové organizace ředitelé PO jméno a příjmení, datum narození, bydliště členové rady
  Změny v rejstříku škol a školských zařízení ředitelé PO jméno a příjmení, datum narození, bydliště rejstřík škol a školských zařízení krajského úřadu
  Vzdělávání zaměstnanců zaměstnanci zařazeni do ÚMOb Slezská Ostrava, odboru ŠaK titul, jméno a příjmení, datum narození, místo narození, bydliště vzdělávací instituce

  zpět

  Odbor sociálních věcí

  Účel zpracování osobních údajůSubjekt údajůRozsah osobních údajůKategorie příjemců osobních údajů
  Projednání materiálů v radě a zastupitelstvu MOb žadatel jméno a příjmení, datum narození, bydliště orgány městského obvodu
  Vzdělávání zaměstnanců zaměstnanec jméno a příjmení, datum narození, místo narození, bydliště vzdělávací instituce
  Příjem a vedení korespondence odesilatel jméno a příjmení, datum narození, bydliště adresát
  Výkon sociálně-právní ochrany dětí rodiče, zákonní zástupci, opatrovník, nezletilé děti jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, místo trvalého pobytu, zdravotní stav, sociální a majetkové poměry, osobnostní poměry nezletilých,  příp. další údaje státní orgány, školská a zdravotní zařízení, rodiče, zákonní zástupci, opatrovník

  zpět

  Odbor územního plánování a stavebního řádu

  Účel zpracování osobních údajůSubjekt údajůRozsah osobních údajůKategorie příjemců osobních údajů
  Projednání materiálů v radě a zastupitelstvu MOb žadatel jméno a příjmení, datum narození, bydliště orgány městského obvodu
  Vzdělávání zaměstnanců zaměstnanec jméno a příjmení, datum narození, místo narození, bydliště vzdělávací instituce
  Výběr správních poplatků, vymáhání pohledávek, vystavování objednávek a likvidace faktur ten koho se doklad týká jméno a příjmení, datum narození, bydliště, RČ nejsou
  Správní řízení  - k vydání požadovaných povolení a správních rozhodnutí účastníci řízení jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování účastníci řízení, dotčené správní orgány
  Příjem a vedení korespondence odesilatel jméno a příjmení, datum narození, bydliště adresát

  zpět

  Útvar interního auditu

  Účel zpracování osobních údajůSubjekt údajůRozsah osobních údajůKategorie příjemců osobních údajů
  Projednání materiálů v radě a zastupitelstvu MOb žadatel jméno a příjmení, datum narození, bydliště orgány městského obvodu
  Vzdělávání zaměstnanců zaměstnanec jméno a příjmení, datum narození, místo narození, bydliště vzdělávací instituce
  Vyhotovení kontroly z pozice interního auditu Osoby, které jsou předmětem kontroly veškerá osobní data vedená všemi zaměstnanci příslušné orgány správních institucí
  Příjem a vedení korespondence odesilatel jméno a příjmení, datum narození, bydliště adresát

  zpět

 20. III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

  S účinností od 1. 9. 2017 v  souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se stává ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů, i centrálním evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů, Ministerstvo spravedlnosti.

  Dle ustanovení § 13 odst. 3 a 4 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších přepisů má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do příslušného registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.

   

  V. Daňová informační schránka

  Úřad městského obvodu Slezská Ostrava tímto informuje daňové subjekty, že orgány Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu §69 a následujících daňového řádu, a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.

  VI. Informace o výsledcích kontrol podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »