Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Zastupitelstvo

Poslední změna: Pondělí 31.12.2018 08:26 by slezsk109
Zastupitelstvo městského obvodu

Složení zastupitelstva

Termíny zasedání

Usnesení zastupitelstva

Zápisy zastupitelstva

Jednací řád

Výbory zastupitelstva

Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy

Svaz měst a obcí České republiky - Vzdělaný zastupitel

Pravomoce zastupitelstva:

(1) Zastupitelstvu městského obvodu jsou vyhrazeny následující pravomoci na úseku samostatné působnosti uvedené v ustanovení § 84 zákona o obcích:


a)

 • schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,
 • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
 • stanovit počet členů rady obce,
 • volit z  řad členů zastupitelstva  obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce,
 • určovat  funkce, pro  které budou  členové zastupitelstva  obce uvolněni,
 • zřizovat a  rušit výbory, volit  jejich předsedy a  další členy a odvolávat je z funkce,
 • volit starostu,  místostarosty a další členy  rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit  počet členů rady obce, jakož i počet  dlouhodobě  uvolněných  členů  tohoto  zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 • stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
 • stanovit  zásady  pro   poskytování  cestovních  náhrad  členům zastupitelstva obce,
 • rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou  členy zastupitelstva obce, za  výkon funkce členů výborů.

b)

 • zřizovat  a rušit  příspěvkové organizace  a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,

c)

 • udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,

d)

 • Zastupitelstvo  obce  si  může  vyhradit  další pravomoc v  samostatné  působnosti  obce  mimo pravomoce  vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2. zákona o obcích.
 • Zastupitelstvo  obce  rozhoduje o  zrušení usnesení  rady obce, jsou-li mu  předložena  k rozhodnutí podle § 105 odst. 1 zákona o obcích.

(2) Zastupitelstvu městského obvodu přísluší rozhodovat podle § 85 a 133 zákona o obcích výhradně o těchto majetkoprávních úkonech k majetku, jenž byl svěřen městskému obvodu, s výjimkou inženýrských sítí včetně přípojek k nim:


a)

 • prodej bytových domů včetně součástí a příslušenství bytových domů a  jimi  zastavěných  pozemků,  bytových  a nebytových jednotek a podílů k částem domů a pozemků a pozemků zastavěných bytovými domy cizích  vlastníků,  včetně  majetkoprávních  úkonů k zajištění pohledávek  vyplývajících  z  prodeje  tohoto  majetku,  vždy  po předchozím  souhlasu  rady města, pokud ta nerozhodne o postoupení žádosti   městského   obvodu   k   udělení   předchozího  souhlasu zastupitelstvu města, jinak je tento převod neplatný,

b)

 • prodej  nemovitého  majetku  svěřeného  městskému  obvodu  za cenu nejméně dle znaleckého posudku za podmínky, že o záměru prodeje rozhodne zastupitelstvo města, a pokud si zastupitelstvo města rozhodnutí o prodeji  tohoto  majetku  nevyhradí; zastupitelstvu městského obvodu nepřísluší rozhodovat o prodeji nemovitého majetku svěřeného  městskému  obvodu,  jestliže  o  záměru  prodeje tohoto majetku  rozhodlo zastupitelstvo města před nabytím účinnosti této obecně  závazné  vyhlášky. Toto ustanovení se nevztahuje k majetku uvedenému pod písm. a) tohoto odstavce,

c)

 • nabytí nemovitého majetku po předchozím souhlasu rady města,


d)

 • poskytnutí  věcného  movitého  daru  v  hodnotě  nad  20 tis. Kč a peněžitého daru v hodnotě  nad 20 tis. Kč fyzické nebo právnické osobě  v  jednom  kalendářním roce  a do úhrnné výše 5 % vlastních příjmů  schváleného  rozpočtu, nejvýše však 3 mil. Kč za příslušný rozpočtový rok,


e)

 • poskytování  dotací  občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým nebo fyzickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy  a  sportu, sociálních služeb, požární ochrany, kultury,  vzdělávání a vědy,  zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí  do úhrnné výše 3 mil. Kč za příslušný rozpočtový rok a uzavření smlouvy o poskytnutí dotací,

f)

 • vzdání  se  práva  a  prominutí pohledávky vyšší než 20 tis. Kč do úhrnné výše 5 % vlastních   příjmů schváleného rozpočtu, max. 5 mil. Kč za příslušný rozpočtový rok,

g)

 • dohoda o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců nejvýše do 60 měsíců;  lhůta  60  měsíců se nevztahuje na smlouvy o převodu a nájmu bytů, bytových a nebytových  jednotek, bytových domů a jimi zastavěných  pozemků  a  půjček  a  úvěrů  poskytnutých  na opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových domů a bytů,

h)

 • poskytnutí  půjček  ze  sociálního fondu městského obvodu a půjček a úvěrů z fondů na opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových domů, bytů, bytových  jednotek,  půjček  na  překlenutí  tíživé  sociální situace  a  půjček  na  odstranění  škod  po  živelných  pohromách,

i)

 • o uzavření  zástavních  smluv,  jimiž se zřizuje  zástavní právo k nemovitostem  ve  vlastnictví  jiných  osob   za  účelem  zajištění pohledávek  statutárního  města  Ostravy  vůči zástavním  dlužníkům vzniklých ze smluv, jimiž byly poskytnuty půjčky nebo úvěry z fondu na  opravy,  rekonstrukci  a  modernizaci  bytových  domů  a  bytů, uzavřených  mezi  statutárním  městem  Ostrava  a těmito zástavními dlužníky  v případech, kdy o uzavření smluv, jimiž  byly poskytnuty výše zmíněné  půjčky  nebo  úvěry,  rozhodl  příslušný  orgán téhož městského  obvodu, u něhož  je  rozhodováno  o uzavření  zástavních smluv.

(3) Zastupitelstvo městského obvodu rozhoduje o záměru prodeje v případech uvedených v čl. 6 odst. 3 písm. a) statutu a vydává stanovisko k záměru města prodat nemovitý majetek svěřený městskému obvodu.

(4)  Zastupitelstvu městského obvodu dále přísluší:

a)

 • navrhovat  zastupitelstvu  města změny katastrálních území uvnitř města  a  hranic městského obvodu za podmínky předchozího souhlasu zastupitelstva dotčeného městského obvodu,

b)

 • navrhovat  zastupitelstvu  města  názvy  ulic a dalších veřejných prostranství,

c)

 • rozhodovat  v  rozsahu  oprávnění  vyhrazených zákonem o obcích a statutem  pouze  o  těch závazkových vztazích, do nichž je městský obvod  oprávněn  vstupovat  a z nichž vyplývající závazky je podle statutu oprávněn financovat.


(5)  Zastupitelstvo   městského   obvodu   zřizuje  výbory  jako  své iniciativní a kontrolní orgány.

(6)  Zastupitelstvu  městského  obvodu  není  svěřen  výkon  přenesené působnosti.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »