Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Občané dle zákona

Poslední změna: Pondělí 12.09.2011 15:50 by slezsk109
Občané dle zákona
  1. Občanem obce je fyzická osoba, která:
   • je státním občanem České republiky,
   • je v obci hlášena k trvalému pobytu. I)
  2. Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo
   • volit a být volen do zastupitelstva obce za podmínek stanovených zvláštním zákonem, II)
   • hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním zákonem, III)
   • vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce své stanovisko k projednávaným věcem v souladu s jednacím řádem zastupitelstva,
   • vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce,
   • nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce pořizovat si z nich výpisy,
   • požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů,
   • podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; podání orgány obce vyřizují bezodkladně, nejdéle do 60 dnů.
  3. Oprávnění uvedená v odstavci 2 písm. c) až g) má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost.

  • I. Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).
  • II. Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 245/1995 Sb.
  • III. Zákon č. 298/1992 Sb., o místním referendu, ve znění zákona č. 152/1994 Sb.
   Kontakt

   Kontaktní centrum

   844 121 314


   Spojovatelka

   599 444 444


   Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
   Těšínská 35
   710 16 Slezská Ostrava


   Úřední hodiny »