Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Významné osobnosti a rodáci

Poslední změna: Čtvrtek 26.04.2018 12:57
Městského obvodu Slezská Ostrava

KAREL JAROMÍR BUKOVANSKÝ

KAREL JAROMÍR BUKOVANSKÝ24. listopadu 1844 se se Ždánicích (okr. Hodonín) narodil učitel, publicista, historik Karel Jaromír Bukovanský (zemřel 12. 12. 1932 v Kloboukách u Brna). Více než třicet let působil na závodní škole knížete Salma ve Slezské Ostravě a byl činný i veřejně. V roce 1871 založil český čtenářský spolek pro horníky, v roce 1881 pěvecký spolek "Lumír" v Moravské Ostravě, v roce 1883 pěvecký spolek "Záboj" ve Slezské Ostravě, organizoval zakládání mateřských škol. Po svém příchodu do Slezské Ostravy v roce 1870 začal sběrem, koupěmi i archeologickou činností budovat muzejní sbírku a položil tak základy ostravského muzejnictví. Byl též spoluzakladatelem muzea v Orlové. Publikoval na 400 článků v Opavském týdeníku a 13 samostatných knižních titulů, týkajících se historie Slezské Ostravy, uhelného dolování, genealogie šlechtických rodů, archeologie (sám kopal ve Slezské Ostravě) aj. V roce 1898 jej císař vyznamenal Zlatým záslužným křížem.

JAROSLAV JIČÍNSKÝ

9. dubna 1870 se ve Slezské Ostravě narodil báňský inženýr, montanista Jaroslav Jičinský (zemřel 2. 5. 1959 v Praze). Do zaměstnání nastoupil k Vítkovickým kamenouhelným dolům v roce 1892. Jako báňský inženýr působil v různých funkcích na dolech Hlubina v Moravské Ostravě, Louis ve Vítkovicích, Terezie ve Slezské Ostravě a Oskar v Petřkovicích. Později pracoval v rosicko-oslavanském revíru a v uhelném revíru Pětikostelí v Uhrách. Výrazně se zasloužil o rozvoj ostravského, českého a maďarského hornictví jako moderní manažer, prosazující koncepci progresivní koncentrace a centralizace uhelné těžby, podloženou technickými zdokonaleními, racionalizací a modernizací. Praxi báňského inženýra spojoval s všestrannou vědeckou prací.

LADISLAV JIROTKA

LADISLAV JIROTKAOtec spisovatele Zdeňka Jirotky, Ladislav Jirotka, se živil jako štukatér, byl však též nadšeným hercem, režisérem a zpěvákem. Byl jedním ze zakladatelů ochotnického divadelního spolku Kolár (založen v r. 1907), jehož domovskou scénou se stal sál v hostinci U Herlingerů na křižovatce dnešních ulic  Keltičkovy a Vilové. Zemřel v Hradci Králové v roce 1933 ve svých 62 letech.

ZDENĚK JIROTKA


ZDENĚK JIROTKA

7. ledna 1911 se ve Slezské Ostravě narodil novinář, spisovatel a rozhlasový dramatik Zdeněk Jirotka (zemřel 11. 4. 2003 v Praze). Po válce se stal redaktorem Lidových novin a působil také v redakci Svobodných novin, Dikobrazu a v redakci Čs. rozhlasu. Napsal řadu rozhlasových her, skutečný úspěch mu však přinesl román Saturnin.


JAN KRANICH

24. prosince 1870 se v Dolních Studénkách na Šumpersku narodil přírodovědec, JAN KRANICHorganizátor kulturní a vlastivědné práce Jan Kranich (zemřel 28. 6. 1932 v Ostravě). Od roku 1891 působil jako učitel, nejdéle (1905 - 1921) na učitelském ústavě ve Slezské Ostravě. Současně učil (do roku 1926) i na ostravské horní škole. Kranich byl celý život agilním organizátorem kulturního života a vlastivědné práce. V Ostravě pracoval při ústředí Matice osvěty lidové, jako propagátor radiofonie se stal spoluzakladatelem ostravské rozhlasové stanice, v roce 1932 zřídil také meteorologickou stanici v Hrušově. Ve funkci předsedy Okresní péče o mládež ve Slezské Ostravě a místopředsedy České zemské ústředny pro péči o mládež slezskou v Opavě se zasloužil o zřízení dětského domova v Čeladné. Angažoval se také ve stavovském hnutí učitelů a zvláště se věnoval rozvoji a popularizaci přírodních věd. V roce 1903 založil časopis Příroda a škola, v roce 1905 byl spoluzakladatelem Klubu přírodovědců v Brně a v roce 1920 založil Přírodovědeckou společnost v Moravské Ostravě a redigoval její sborník. Sám hojně přispíval do odborných přírodovědeckých a pedagogických časopisů a je autorem několika samostatných prací.

JUDR. FERDINAND PELC

10. května 1876 se v Kladerubech u Valašského Meziříčí narodil JUDr. Ferdinand Pelc (zemřel 15. 9. 1932 v Moravské Ostravě). Profesí byl notářem, začínal u ostravského notáře Munka jako koncipient, v roce 1907 se osamostatnil. Byl činný i jako komunální politik, byl členem městské rady a náměstkem starosty ve Slezské Ostravě, předsedou Zemské správní komise slezské a členem moravskoslezského zemského zastupitelstva v Brně. Angažoval se též na poli národním a kulturním. Byl dlouholetým předsedou Matice osvěty lidové na Těšínsku a Spolku Národního divadla moravskoslezského. Jako člen Národohospodářské společnosti moravskoslezské v Moravské Ostravě se zasazoval za hospodářské povznesení českého Ostravska.

LEV PRCHALA

Prchala Lev23. března 1892 se ve Slezské Ostravě narodil účastník 1. a 2. odboje generál Lev Prchala (zemřel 11. 6. 1963 ve Feldbachu, Rakousko) Svou vojenskou kariéru zahájil jako jeden z velitelů legií v Rusku. Po návratu z ruské fronty zastával funkci zemského vojenského velitele na východním Slovensku a Podkarpatské Rusi a další významné vojenské posty. Při mobilizaci v září 1938 velel 4. polní armádě, která chránila jižní hranice Čech a Moravy. V květnu 1939 ilegálně přešel do Polska a pak do Francie. Do čs. armády ve Francii se nezapojil a po pádu Francie byl evakuován do Velké Británie. Aspiroval na vedoucí postavení v čs. zahraničním odboji a vedl opozici proti dr. E. Benešovi. Když se s prezidentem Benešem dostal do konfliktu byl v říjnu 1940 převeden mimo činnou službu. Po skončení II. světové války zůstal v Londýně. V roce 1948 přesídlil do Německa, kde se pokoušel sjednotit protikomunistickou emigraci ke třetímu odboji. Lev Prchala byl výborným vojákem, stratégem a organizátorem, leč v politice nebyl úspěšný.

VOJTĚCH SAPÍK

V. Sapík s T. G. Masarykem8. dubna 1888 se ve Slezské Ostravě narodil malíř, sochař a medailér Vojtěch Sapík (zemřel 4. 7. 1916 v Somolovu v Rusku). V letech 1906 - 1912 studoval na Umělecko-průmyslové škole v Praze, v roce 1913 odjel na studijní pobyt do Itálie a na Capri, kde se seznámil s T. G. Masarykem a M. Gorkým (zde vytvořil jeho portrét, jediný z té doby). V roce 1914 byl povolán do rakouské armády, odvelen na ruskou frontu, kde padl. Za svého života se zúčastnil několika soutěží, mimo jiné v roce 1913 získal druhou cenu v soutěži na pomník Jana Žižky v Praze. Posmrtné výstavy jeho děl se konaly v roce 1917 v Praze a v letech 1926, 1934 a 1956 v Ostravě.

DR. VÁCLAV ŠUSTA

Václav Šusta20. prosince se ve Slezské Ostravě narodil montanista, geolog, paleontolog dr. Václav Šusta (zemřel 22. 12. 1953 ve Slezské Ostravě). Téměř celý život působil v rodném kraji. Zpočátku jako báňský inženýr na Larischových dolech v Karviné a Horní Suché, později na generálním ředitelství dolů Severní dráhy Ferdinandovy a ředitelství OKD. Jako báňský technik značnou měrou přispěl ke zdokonalení důlní dobývací techniky a k rozvoji geologicko průzkumných metod. Při své činnosti nashromáždil obsáhlý paleontologický, mineralogický a petrografický materiál. Popsal a pojmenoval 11 nových druhů fosilní karbonské flóry. Jeho paleontologické sběry dnes jsou základem unikátní a mezinárodně ceněné Šustovy paleontologické sbírky Ostravského muzea o asi sedmi tisících kusech.

Tengler, díloERVÍN TENGLER

28. června 1944 ve Slezské Ostravě zemřel odborný učitel, vlastivědný pracovník a kronikář města Mor. Ostravy Ervín Tengler (narodil se 18. 6. 1884 v Nižních Lhotách, okr. Frýdek-Místek). Je autorem dějin Muglinova a několika dalších prací.

HUGO VAVREČKA

Hugo Vavrečka22. února 1880 se ve Slezské Ostravě narodil národohospodář, publicista, diplomat, manažer Hugo Vavrečka-Vavris (zemřel 9. 8. 1952 v Brně). Od roku 1906 působil v redakci Lidových novin v Brně jako odborník na otázky ekonomické, postupně se však věnoval všem oblastem. V roce 1919 se jako národohospodářský expert zúčastnil mírové konference v Paříži, kde jej ministr zahraničí E. Beneš získal pro diplomatickou službu. Působil jako čs. velvyslanec v Budapešti a Vídni. Pod vlivem nepříznivého vývoje mezinárodní politické situace v roce 1932 odešel z diplomacie a nastoupil jako obchodní ředitel Baťova zlínského obuvnického koncernu. Po Baťově tragické smrti se stal jedním z vůdčích osobností podniku. Když v roce 1936 ministerský předseda M. Hodža jmenoval Vavrečku prezidentem "Hospodářského ústředí", začal prakticky prosazovat svůj dávný plán středoevropské spolupráce, v té době namířený zejména proti ekonomické expanzi nacistického Německa. V době okupace podporoval lidi pronásledované nacisty a podílel se také na podpoře odboje na Zlínsku. Po osvobození byl obviněn ze spolupráce s nacisty, soud jej však na jaře 1947 v plném rozsahu zprostil obvinění. Po únoru 1948 byl proces obnoven a skončil rozsudkem tří let žaláře. Pro špatný zdravotní stav výkon trestu nenastoupil. Hugo Vavrečka byl dědečkem Václava Havla z matčiny strany.

Podle materiálů PhDr. Antonína Barcucha zpracovala Mgr. Věra Vahalíková

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »