Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Kulturní domy

Poslední změna: Čtvrtek 04.01.2018 14:02 by slezsk109
Kulturní domy MOb Slezská Ostrava

Kulturní dům Muglinov

Kulturní dům v Ostravě-Muglinově se nachází na ulici Na Druhém 4/358. Doprava trolejbusem č. 108, č. 109, zastávka Hladnovská.

Nebytové prostory kulturního domu k nájmu:

 • Sál (místnost č. 1) – pořádání kulturních akcí, schůzí, přednášek, rodinných oslav. Kapacita maximálně 120 osob.
 • Klubovna (místnost č. 3) – pořádání schůzí, přednášek. Kapacita maximálně 30 osob.

Součástí nájmu je plně vybavená kuchyň (místnost č. 2), která slouží k přípravě nápojů a ohřevu jídel.

1. KD Muglinov.JPG

Kulturní dům v Ostravě-Muglinově

2. KD Muglinov.jpg

Kulturní dům v Ostravě-Muglinově

4. Sál (místnost č. 1).JPGx5. Sál (místnost č. 1).JPG

Sál (místnost č. 1)

6. Klubovna (místnost č. 3).JPG

Klubovna (místnost č. 3)

 

8. Kuchyň.JPG

Kuchyň (místnost č. 2)

9. Kuchyň.JPGx10. Kuchyň.JPG

Vybavení kuchyně

Foto: Aleš Nowák


Kulturní dům Heřmanice

Kulturní dům v Heřmanicích se nachází na ulici Vrbická 133/151. Doprava je autobusem č. 22, č. 49, zastávka Pošta.

K pronajmutí:

 • Sál – pořádání kulturních akcí, schůzí, přednášek, rodinných oslav. Kapacita maximálně 150 osob.
 • Přísálí – pořádání schůzí, přednášek, rodinných oslav. Kapacita maximálně 30 osob.

Součástí nájmu je plně vybavená kuchyně, která slouží k přípravě nápojů a ohřevu jídel.

1. Kulturní dům Heřmanice.JPG

Kulturní dům v Ostravě-Heřmanicích

2. Sál.JPGx3. Přisálí.JPG

Sál a Přísálí

4. Kuchyň.JPG5. Kuchyň.JPG

Kuchyň

Foto: Aleš Nowák

 

 

 

 

 


Informace k nájmu kulturních domů

V případě zájmu o nájem nebytových prostor v kulturních domech, kontaktujte paní Evu Nowákovou, správkyni kulturních domů, pro stanovení termínu a doby konaní akce.

Po dohodě se správkyní vyplňte přiložený formulář -  Žádost - podklad pro zpracování smlouvy, na základě kterého vám bude vystavena smlouva o nájmu nebytových prostor. Při podpisu smlouvy vám budou předány informace k platbě nájmu, která probíhá hotově na pokladně ÚMOb Slezská Ostrava nebo bezhotovostně. Úhrada musí být provedena vždy minimálně dva dny před konáním akce.

Žádost - podklad pro zpracování smlouvy

 

Kontakt

Kulturní dům v Ostravě-Muglinově

Na Druhém 4/358

712 00 Ostrava-Muglinov

Správkyně kulturních domů

Eva Nowáková

tel.: 596 244 897

mobil : 724 676 259

e-mail

Ceník nájmu kulturních domů

s účinností od 1. 9. 2015

Kulturní dům Na Druhém 4/358, k.ú. Muglinov

MístnostÚčel nájmuCena Kč/hod
Klubovna včetně kuchyně schůze, rodinné oslavy 300 Kč/hod
kurzy, semináře, předváděcí akce s prodejem 400 Kč/hod
Sál včetně kuchyně schůze, kulturní akce 400 Kč/hod
kurzy, semináře 450 Kč/hod
předváděcí akce s prodejem 550 Kč/hod
rodinné oslavy, svatby 450 Kč/hod
plesy, zábavy, večírky 550 Kč/hod
veřejné akce pro děti 180 Kč/hod
nájem audiovizuální techniky (dataprojektor, ozvučení) 100 Kč/hod

Ceny zahrnují přípravu sálu, ubrusy a inventář kuchyně.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v zákonné výši.

Kulturní dům Vrbická 133/151, k.ú. Heřmanice

MístnostÚčel nájmuCena Kč/hod
Klubovna včetně kuchyně schůze, rodinné oslavy 250 Kč/hod
kurzy, semináře, předváděcí akce s prodejem 350 Kč/hod
Sál včetně kuchyně schůze, kulturní akce 350 Kč/hod
kurzy, semináře 400 Kč/hod
předváděcí akce s prodejem 500 Kč/hod
rodinné oslavy, svatby 400 Kč/hod
plesy, zábavy, večírky 500 Kč/hod
veřejné akce pro děti 180 Kč/hod
nájem audiovizuální techniky (dataprojektor, ozvučení) 100 Kč/hod

Ceny zahrnují přípravu sálu, ubrusy a inventář kuchyně.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v zákonné výši.

Povinnosti nájemce

 • Nájemce je povinen užívat předmět nájmu v rozsahu stanoveném ve smlouvě a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě.
 • Nájemce zodpovídá za pořádek v pronajatých místnostech, stejně jako za šetrné zacházení s majetkem kulturního domu.
 • Nájemce se zavazuje dodržovat zákaz kouření v pronajatých nebytových prostorách.
 • Nájemce se dále zavazuje používat vařiče, umístěné v prostorách kulturního domu, výhradně k ohřevu donesených hotových jídel, nikoliv k vaření. Nájemce se zavazuje nepoužívat v pronajatých prostorách jakékoliv vlastní elektrospotřebiče bez předcházejícího souhlasu osoby zmocněné pronajímatelem. Škody způsobené na zařízení je povinen uhradit v plné výši nebo poškozené věci uvést do původního stavu.
 • Nájemce nesmí pronajímat předmět nájmu třetím osobám a umožňovat třetím osobám jakoukoliv činnost v pronajatých prostorách bez písemného souhlasu pronajímatele.
 • Nájemce je povinen dodržovat platná ustanovení bezpečnostních, hygienických, ekologických a ostatních právních předpisů a norem, které se vztahují k účelu nájmu.
 • Nájemce je povinen ukončit akci v plánovanou hodinu a nebytové prostory uvést do původního stavu.
 • Nájemce podpisem této smlouvy výslovně souhlasí s ujednáním, podle něhož poruší-li nájemce některou z povinností uvedených v tomto článku smlouvy, může být nájem ze strany pronajímatele předčasně ukončen odstoupením od této smlouvy a to bez nároku nájemce na vrácení části zaplaceného nájemného odpovídající době mezi předčasným ukončením a sjednaným ukončením nájmu. Pro tento případ sjednaly smluvní strany povinnost nájemce zaplatit smluvní pokutu ve výši části zaplaceného nájemného odpovídající době mezi předčasným ukončením a sjednaným ukončením nájmu. Nájemce je v takovém případě povinen pronajaté prostory na pokyn pronajímatele neprodleně vyklidit. Zaplacené nájemné za nerealizovanou dobu nájmu se započítává na smluvní pokutu za porušení smlouvy nájemcem.


Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »