Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ - na vedoucí pracovní místo ředitele organizace

Poslední změna: Čtvrtek 09.11.2017 13:30 vypršelo

Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace

Předpoklady:
- odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- plná svéprávnost (způsobilost k právním úkonům)
- občanská a morální bezúhonnost
- zdravotní způsobilost
- znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti školství
- praxe na vedoucím pracovním místě v oblasti školství nejméně 4 roky výhodou
Obsahové náležitosti přihlášky (zaslat písemně):
- přihláška (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail)
- úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom, vysvědčení o státní zkoušce/dodatek k diplomu, vysvědčení o pedagogické způsobilosti, vysvědčení o absolutoriu)
- úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 2 let od počátku výkonu činnosti ředitele školy
- strukturovaný životopis (včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech)
- čestné prohlášení o plné svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům)
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
- lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školy
- koncepce rozvoje školy (dodržet rozsah maximálně 5 stran strojopisu)
Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními náležitostmi. Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište.
Informace: www.msk.cz
Přihlášky podejte do 5. 12. 2017 na adresu: KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, odbor školství, mládeže a sportu, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ (vč. názvu organizace)

 

Příloha:

Vyhlaseni_konkurzu_-_ZUS_E._Runda_Ostrava_Kelti_ckova

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »