Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Aktuálně k dění v městském obvodu a v areálu bývalého dolu Petr Bezruč

Poslední změna: Čtvrtek 18.09.2014 13:55

Stavební úřad reaguje touto informací na několikeré dotazy občanů k dění v areálu bývalého dolu a množící se dotazy k devastaci staveb řadových garáží na území městského obvodu.

1)      Provedená demolice části budov hned za vstupem do areálu bývalého dolu Petr Bezruč a neodklizená stavební suť.

2)      Rozkrádání majetku ve vlastnictví soukromých či právnických osob. Nedávná návštěva zlodějů v památkově chráněné budově bývalého dolu Petr Bezruč, kdy zloději odnesli část vzácného těžního stroje i další vybavení, o skutečnosti informovala i média. Dále dotazy na případnou nečinnost městského obvodu Slezská Ostrava, resp. úřadu městského obvodu při zabezpečování ochrany majetku staveb garáží, u kterých dlouhodobě dochází v celém území městského obvodu k postupné devastaci nejrůznějšími rozkrádači majetku.

Vlastníkem pozemků a demolovaných staveb je VOKD, a.s. Stavební úřad v současné době projednává s vlastníkem odklizení sutin po demolici několika budov.

Devastace staveb řadových garáží nadále pokračuje. Vlastníci, kteří neprovádějí pravidelnou kontrolu svého majetku, jsou mnohdy opravdu překvapeni, když se jim ozve stavební úřad s výzvou k zabezpečení stavby nebo jejímu odstranění. V případě napadení památkově chráněné budovy tomu tak není. Tam vlastník provedl několik sofistikovaných, preventivních opatření a přesto došlo k útoku na tyto hodnoty. Obecně stavby a pozemky mají své vlastníky a ve většině případů jim není statutární město Ostrava se svěřenou péčí městskému obvodu Slezská Ostrava, a pokud jim v několika případech je, vždy se jedná pouze o vlastnictví pozemků pod řadovými garážemi, nikoliv však většinovým podílem. Stavební zákon definuje povinnosti vlastníka staveb, nikoliv pozemku, v obecné rovině tak, že vlastník stavby a nikdo jiný, je povinen svou stavbu od jejího vzniku, až po její zánik, udržovat a zabezpečovat natolik, aby neohrožovala nikoho na zdraví, životě a majetku a nesmí dále ohrožovat na životě ani žádné zvíře. Je nutno podotknout, že k ochraně osob a majetku zde statutární město Ostrava zřídilo v roce 1991 obecně závaznou vyhláškou Městskou policii a stát má jako část výkonné moci zákonem zřízenu Policii České republiky. Jedná se o profesionální ozbrojené sbory a mezi jejich primární „profesionální“ povinnosti patří chránit majetek soukromých či právnických osob. Tuto povinnost mají stanovenu v zákonech o obecní policii a o policii ČR. Samotný městský obvod, resp. úřad městského obvodu nemá aktivní možnosti chránit soukromý majetek. Jeho možnosti jsou jen pasivní, a těch využívá nadstandardně. Jeho orgány pravidelně konzultují a doporučují oběma ozbrojeným složkám ochranu míst, kde pravidelně dochází k páchání deliktního jednání a uvolňuje finance na nákup prostředků sloužících k prevenci a ochraně zdraví osob a majetku. Naposledy uvolnil prostředky na nákup tzv. fotopastí.     

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444


Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16 Slezská Ostrava


Úřední hodiny »